Биорезонансните апарати BICOM® въздействат на биофизично ниво като използват информация от собственото електромагнитно поле на организма, както и от различни субстанции. Тази информация се използва с цел тестване на различни стресори, причиняващи здравословни проблеми и за прилагане на адекватна биорезонансна терапия. Въздействайки на клетъчно ниво, биорезинансът е високотехнологичен метод за диагностика и лечение на корена на проблема, а не на неговата симптоматика.

Как работи

Биорезоансната терапия е метод за натуропатично лечение, чието лечебно приложение се подкрепя от най – новите открития в сферата на квантовата механика и биофизиката. Въпреки множеството положителни резултати, биорезинансът все още не се приема от експертите по ортодоксална медицина.

Наред с други познати алтернативни способи, като хомеопатия и акупунктура, биорезонансът е подходяща съпътстваща терапия към конвенционалните методи за диагностика, лечение и облекчаване на симптомите на широк спектър от заболявания. Електромагнитната терапия има положително въздействие върху проявленията на хронични състояния, които не могат да бъдат ефективно повлияния посредством други способи.

Двойствената природа на частиците

Проучванията в сферата на квантовата физика разкриват, че всички частици на материята имат двойнствена природа. Те притежават характеристиките както на вълни, така и на частици. Тоест, всички вещества, следователно всички клетки, са източници на електромагнитни вълни. Следователно, всяка една телесна клетка, вирусите, бактериите, токсините, дори цветния прашец могат да бъдат повлияни посредством прилагане на електромагнитно облъчване.

С други думи, ефективността на биорезонансната терапия се базира на честотния модел на конкретното вещество или клетка, на които се стремим да повлияем. Честотният модел е специфичната дължина или характерна честота на електромагнитната вълна, типична за дадено вещество.

Комуникативната способност на клетките

Освен че излъчват електромагнитни вълни, клетките могат и да ги приемат. Казано по друг начин, клетките имат способността да общуват по между си и да обменят информация на определени честоти.

Всъщност, изследването на биофотоните се базира на хипотезата за фотонна комуникационна система между клетките (общуване посредством светлинни проблясъци).

Свойството на клетките в човешкото тяло да комуникират се обуславя от здравния статус организма. При здрави хора клетъчният информационен обмен протича безпрепятствено, в резултат на което тялото функционира нормално. Когато клетъчното общуване бъде нарушено, хомеостаза се нарушава и в тялото започват да се развиват болестотворни процеси. Факторите, които могат да компрометират обмена на информация между клетките са натрупване на вредни субстанции (токсини, вируси, бактерии и тн.) в организма, както и излагане на радиация.

Дълготрайни нарушения в клетъчната дейност могат да доведат до неспецифични здравни нарушения от общ характер, хронична умора, както и до по – сериозни органични промени и съпътстващите ги симптоми.

Биорезонансът като средство за идентифициране и лечение на персонални стресори

Клетките в организма се изхранват благодарение на извънклетъчната течност, която ги обгражда. Всъщност, този флуид изпълнява функцията и на своеобразно сметище, което се използва в случай на претоварване на екскреторните органи, в т.ч. кожата, черния дроб, жлъчката, бъбреците, червата. Голяма част от извънклетъчната течност е вода. А водата е отлично информационно хранилище, което съхранява информация за постъпилите вредни вещества.

Уредите за биорезонансна диагностика и терапия BICOM® са отлично средство за идентифициране на индивидуалните патогени, които са в основата на болестотворните процеси. Употребата на тези устройства позволява бързо и неинвазивно тестване на клетъчно ниво, което към този етап не може да бъде извършено с конвенционални лабораторни изследвания.

На първо място, биорезонансът се използва за установяване на честотно отклонение в различните витални органи и системи. Щом проблемът бъде идентифициран, терапията може да започне. Като цяло методът използва подходящи електромагнитни вълни, за да възстанови оптималния биоенергиен поток в тялото. Продължителността на лечението зависи от индивидуалното състояние и потребности на всеки пациент.

BICOM® биорезонансната терапия подпомага естествената регулаторна система на тялото и насърчава процесите на самолечение.  Специализираните програми, с които уредите са оборудвани, могат да се използват за индивидуална терапия и възстановяване на нормалната клетъчна комуникация посредством детоксикация и подсилване на имунната система.

Точно както хомеопатията, акупунктурата и други методи за  допълваща терапия, BICOM® биорезонансът е форма на регулаторна медицина с доказани във времето ползи. В контекста на конвенционалната медицина, обаче, BICOM® терапията не е официално одобрена, поради липса на признати научни изследвания.